Privacyverklaring

Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van jou of jouw kind. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach dan hebben wij gegevens van jou of jouw kind nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist tijdens het eerste consult of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach heeft de persoonsgegevens van jou of jouw kind nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach bewaart de persoonsgegevens van jou of jouw kind 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach zal de gegevens indien noodzakelijk en met instemming van jou (ouder / verzorger) verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach zal de gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om deze gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van de persoonsgegevens van jou of jouw kind.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voedingswijsnijmegen.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach neemt de bescherming van de gegevens van jou of jouw kind serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat de gegevens onvoldoende beveiligd zijn, gegevens onjuist bewaard worden of zonder toestemming van jou worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 085 4890598 of via info@voedingswijsnijmegen.nl .

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van de persoonsgegevens van jou of jouw kind door Voedingswijs kinderdiëtist en eet-coach kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@voedingswijsnijmegen.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.