Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor de behandelende kinderdiëtist van VoedingsWijs en Lekker Pûh!!! en de verantwoorde ouder(s)/verzorger(s) van het deelnemende kind hierna ook benoemd als cliënt.

1. Naar de richtlijnen van het Voedingscentrum Nederland en de Gezondheidsraad verstrekt de diëtist informatie over en begeleiding in de keuze van juiste gezonde voeding.

2. Voor de begeleiding in de eerste weken is er sprake van een “eetprogramma”. Dit eetprogramma is GEEN vermageringsdieet. Wij pleiten voor gezonde eetgewoontes, in onbeperkte hoeveelheden, voorzien van alle voedingsstoffen ten goede van de cliënt.

3. De behandelende diëtist op geen manier aansprakelijk voor de gevolgen van het niet juist of niet volledig opvolgen van haar voedingsadviezen/ beweegadviezen/ sportadviezen door ouder[s]/ verzorger[s]/ jeugd / cliënt..

4. Bij een vermoeden van over-/ondergewicht door medische factoren verwijst de diëtist door naar huisarts of kinderarts.

6. De diëtist is bevoegd gemaakte afspraken voor consult met de cliënt af te zeggen/ te wijzingen.

7. De cliënt dient, bij verhindering, de gemaakte afspraak voor consult 48 uur van te voren telefonisch of via email (NIET via what’s app) af te melden. Indien dit niet gebeurt wordt de cliënt een no-show tarief in rekening gebracht van 100% consultkosten.

8. VoedingsWijs en Lekker Pûh!!! mogen afbeeldingen, foto’s, uitspraken, tekeningen, geschreven uitingen enz. met toestemming van de cliënt gebruiken voor het motiveren van derden.

9. Op alle teksten en beelden van de methode van Lekker Pûh!!! en VoedingsWijs staat copyright. Niets uit het verstrekte materiaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

10. U dient bij aanvang van de behandeling een behandelovereenkomst te accorderen. De behandeling kan pas starten indien deze akkoord is.

11. U bent zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de privacyverklaring, u vindt deze op de website of kunt een kopie vragen aan de diëtist.

Overmacht
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de diëtist ontslaat op dat moment van het nakomen van de overeengekomen consulten en/of begeleidingsperiode zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade kan doen gelden.

Slotbepaling
Bij eventuele geschillen alsmede in de situatie waarin deze voorwaarden niet voorzien, zullen de partijen in goed overleg en in de geest van de vorengenoemde voorwaarden tot een oplossing trachten te komen.

Tarieven
De cliënt gaat door het volgen van de behandelingen een betalingsverplichting aan. De zorgverzekeraar betaald, indien er een contract is, direct aan de praktijk uit. Indien er geen behandelingen meer vanuit de basis- en aanvullende verzekering vergoed worden, dient de ouders/verzorgers /cliënt deze zelf te over te maken naar NL09RABO0301146772 Rabobank te Nijmegen t.n.v. VoedingsWijs kinderdiëtist en eet-coach. Onderstaande tarief is dan geldig.

Tarief tot 31-12-2021: €38,00 per 30 minuten.